Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeer ik u graag over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens van mijn klanten, contactpersonen van mijn klanten en relaties en bezoekers van mijn website. Dennis.WORKS respecteert de privacy van zijn klanten en relaties en bezoekers van de website. 
Dennis.WORKS kan zowel verwerkersverantwoordelijke als verwerker zijn van uw persoonsgegevens, ik zet dit in deze Privacyverklaring verder uiteen.

Met welk doel en op welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Dennis.WORKS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

  • Het realiseren en aanbieden van offertes
  • Het maken en/of wijzigen van afspraken
  • Het sluiten van overeenkomsten tot verlenen van diensten en/of werkzaamheden
  • De administratieve verwerking van offertes, overeenkomsten en werkzaamheden
  • Het sturen van facturen/doen van financiële boekhouding
  • Contact met u opnemen indien u het contact formulier invult op onze website

De wettelijk grondlagen die Dennis.WORKS gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of toestemming.


Welke persoonsgegevens ik verwerk

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, email adres van klanten, leveranciers en relaties;
  • Naam, adres en telefoonnummers van u als klant van onze opdrachtgever, indien wij als verwerker service leveren namens een opdrachtgever (bijv. in opdracht van uw verlichtingsleverancier service bij u thuis verlenen)
  • Naam, emailadres, telefoonnummer, adres van door ons ingehuurde leverancier/onderaannemers/ZZP’ers


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor mijn dienstverlening, tenzij ik op grond van een wettelijke verlichting gegevens langer moeten bewaren. 
Voor al mijn klanten en opdrachtgevers geldt dat ik streef naar een langdurige samenwerking en ik uw gegevens bewaar tot het moment dat u ons aangeeft de gegevens te willen verwijderen. Zie hiervoor ‘rechten van Betrokkenen’.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de aangegeven doelen. Het kan zijn dat ik uw gegevens deel met een door mij ingeschakelde derde die ik gebruiken om mijn diensten te kunnen leveren of uitbreiden. Ik zal met die derde altijd een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de AVG. Ook kan ik gegevens op verzoek aan derden verstrekken omdat de wet dat vereist. Uw gegevens zullen nooit buiten de EU aan derden worden verstrekt.


Beveiliging van persoonsgegevens

Dennis.WORKS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten: recht van inzage, wijziging, aanvulling, en verwijdering van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking, uw gegevens overdragen aan een andere partij en uw toestemming intrekken. Indien u bezwaar wilt maken of een dergelijk verzoek wilt indienen kan dit via info@Dennis.WORKS.
Ik zal uw verzoek toetsen aan de wettelijke standaarden en u daarover berichten binnen de wettelijke termijnen. Indien u klant bent bij een van mijn opdrachtgevers, dient u zich tot deze opdrachtgever te wenden met uw verzoek. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag.


Cookies

De website van Dennis.WORKS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De bewaartermijn van de Google Analytics cookies is 26 maanden. Het is technisch onmogelijk om geen IP adressen mee te geven, echter worden deze IP adressen wel geanonimiseerd voor verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Wijzigingen
Dennis.WORKS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Ik publiceer altijd de laatste versie op mijn website.

Dennis.WORKS
Hasebroekstraat 42-1
1053 CW  Amsterdam
06 25 200 300
info@Dennis.WORKS
www.Dennis.WORKS